ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศPDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 09:02 น.

หนังสือสำนักงานปลัด อว. เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักงานปลัด อว. เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

บัญชีรายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ./สกว.

คู่มือสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม

คู่มือสำหรับผู้ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม

คู่มือสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

คู่มือสำหรับผู้ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

คู่มือสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านศาสนา

คู่มือสำหรับผู้ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านศาสนา

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ สำหรับผู้ขอและผู้ประเมิน

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Reviewer) เพื่อรับรองคุณภาพก่อนการเผยแพร่

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณาแต่บตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คู่มือการเขียนเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

แบบฟอร์มสำหรับการกำหนดตำแหน่งฯ ตามเกณฑ์ใหม่

แบบฟอร์มการเสนอชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอน (ไฟล์ Word )

บันทึกขอตำแหน่ง (ไฟล์ Word )

แบบฟอร์มขอตรวจสอบวารสาร (ไฟล์ Word , ไฟล์ PDF )

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ไฟล์ Word , ไฟล์ PDF )

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม (ไฟล์ Word , ไฟล์ PDF )

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ไฟล์ PDF )

แบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพอ.03) (ไฟล์ Word )

แบบฟอร์มยื่นขอประเมินการสอน

แบบฟอร์มการเสนอชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอน (ไฟล์ Word )

บันทึกข้อความ ขอรับการประเมินผลการสอน (ไฟล์ Word )

แบบประวัติผู้ขอ สำหรับการยื่นขอประเมินผลการสอน (ไฟล์ Word )

แผนการสอน (ไฟล์ Word )

ขั้นตอนการประเมินผลการสอน (ไฟล์ PDF )

แบบประเมินคุณภาพตำแหน่ง หนังสือ Peer Review ก่อนการเผยแพร่

แบบประเมินตำราก่อนเผยแพร่ ตำรา-หนังสือ (ไฟล์ Word )

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ (ไฟล์ Word )

หนังสือรับรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ไฟล์ Word )

คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองตำรา-หนังสือ (ไฟล์ Word )

ขั้นตอนการประเมินคุณภาพตำรง (ไฟล์ PDF )

 

แยกตามปีการศึกษา แยกตามปีงบประมาณ รายชื่อบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 57
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 กันยายน 2023 เวลา 10:33 น.