ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศการเสนอขอของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 09:35 น.

คุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย
........- ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะเสนอขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (บรรจุเข้ารับราชการภายในวันที่ 6 ตุลาคมของปีที่เสนอขอ)
........- ลำดับ 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14 และ 15 การขอกรณีปีที่เกษียณอายุราชการตามข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้วแต่กรณี ให้ขอปีติดกันได้
........- เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราใดให้แก่ข้าราชการ จะต้องมีเงื่อนไขและระยะเวลาการขอดังต่อไปนี้
........- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องไม่ขอพระราชทานปีติดกัน เว้นแต่ขอพระราชทานตามข้อ 11 (1), (2) และ (3) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. 2536
........- กรณีผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในปีใดให้เพิ่มกำหนดระยะเวลาการขอพระราชทานอีก 1 ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์

........สำหรับชั้นตราที่เสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตามบัญชี 41 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น ดังตารางต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง<< กลับหน้า ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:41 น.