ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 09:27 น.

- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของกระทรวงศึกษาธิการ

        คุณสมบัติของแต่ละประเภทของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา มี 3 ประเภท ประกอบด้วย
- ประเภทข้าราชการ
- ประเภทลูกจ้างประจำ
- ประเภทพนักงานราชการ

<< กลับสูหน้าเครื่องราช

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 09:56 น.