ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศการแต่งกายและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 15:53 น.

        การแต่งกายที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
        การแต่งกาย ที่สามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ ดวงตราดารา และสายสะพาย เครื่องหมายแพรแถบ เครื่องหมายดุมเสื้อ หรือเหรียญราชการจำลองนั้น สามารถจำแนกการแต่งกายได้ 3 แบบ ดังนี้
        1. การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ
        2. การแต่งกายชุดสากล
        3. การแต่งกายชุดไทย
        ทั้งนี้ การที่จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใด ตระกูลใด เวลาใดนั้น ขึ้นอยู่กับความสำคัญของงาน และจะต้องสอดคล้องกับการแต่งเครื่องแบบอีกด้วย
        1. เครื่องแบบข้าราชการประจำการ มี 2 ประเภท ได้แก่
             ก. เครื่องแบบสีกากีคอพับ
             ข. เครื่องแบบสีกากีคอแบะ
        2. เครื่องแบบพิธีการมี 5 ประเภท ได้แก่
             ก. เครื่องแบบปกติขาว
             ข. เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
             ค. เครื่องแบบครึ่งยศ
             ง. เครื่องแบบเต็มยศ
             จ. เครื่องแบบสโมสร

        การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
        การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานต้องปฏิบัติดังนี้
        1. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายยังไม่สามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้ แม้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ตาม
        2. บุคคลจะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายได้ทันทีหลังจากเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นๆ
        3. ส่วนที่มิได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานในวันนั้น จะประดับได้ต่อเมื่อพ้นวันพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นๆ แล้ว ส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลและชั้นอื่นๆ ซึ่งมิได้กำหนดให้บุคคลเข้าเฝ้า รับพระราชทาน ให้ประดับได้ตั้งแต่วันเนื่องในโอกาสพระราชทาน หรือตั้งแต่วันที่มีประกาศของทางราชการแล้วแต่กรณี
        4. การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
             4.1 แบบเต็มยศ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ให้สวมใส่สะพายด้วย
             4.2 แบบครึ่งยศ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ไม่ต้องสวมใส่สะพาย
        สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายการแต่งกายแบบเต็มยศและแบบครึ่งยศให้ประดับเหมือนกัน

        การสวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
        ให้สวมสายสะพายตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นั้นๆ
        การสวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
        1. มหาจักรีบรมราชวงศ์
        2. ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
        3. ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายหน้า - ฝ่ายใน)
        4. ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)
        5. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
        6. มหาวชิรมงกุฎไทย
        การสวมสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย
        1. ราชมิตราภรณ์
        2. นพรัตน์ราชวราภรณ์
        3. เสนางคะบดี (รามาธิบดี)
        4. ประถมาภรณ์ช้างเผือก
        5. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
        6. ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

<< กลับสู่หน้า ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์