ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศข้อบังคับการเสนอขอพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 15:06 น.

        1. มิให้มีการขอพระราชทานปีติดด่อกัน ยกเว้น
             - การขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายต่างบัญชีกัน
             - ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะว่าให้ขอพระราชทานได้ทุกปี เช่น องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา เป็นต้น
             - มีกรณีกระทำความชอบดีเด่น กล่าวคือ ได้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าอันตราย หรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสำคัญยิ่งและผลดีแก่ราชการ หรือสาธารณชนหรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็นผลสำเร็จโดยให้ระบุความดีความชอบให้เห็นเด่นชัดว่า ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไร
        2. ห้ามไม่ให้ขอข้ามชั้นตราจากที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ ยกเว้นการขอพระราชทานเป็นกรณีพิเศษตามที่มีความดีความชอบดีเด่น
        3. ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากถูกลงโทษทางวินัยในปีใดให้เพิ่มกำหนดระยะเวลาการขอพระราชทานอีก 1 ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ และหากกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระทำผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวน หรือ อยู่ระหว่างการดำเนินคดี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
        4. ข้าราชการระดับ 8 เงินเดือนเต็มขั้นระดับ 8 ซึ่งดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา ได้ ท.ช. มา 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. ได้ในปีก่อนเกษียณอายุราชการหรือปีที่เกษียณอายุราชการ
        5. ข้าราชการ ระดับ 9 ขึ้นไป ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้สูงขี้นอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในปีเกษียณอายุราชการ โดยขอปีติดต่อกันได้ ยกเว้นกรณีลาออก
        6. หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ ที่ดำรงตำแหน่งผู้แทนทางการทูต เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือข้าราชการของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจะพิจารณาขอพระราชทาน โดยจะขอให้กระทรวงต่างประเทศพิจารณาความเหมาะสมของชั้นตราและทาบทามรัฐบาลที่ชาวต่างประเทศนั้นถือสัญญชาติ เมื่อรัฐบาลที่บุคคลนั้นถือสัญชาติไม่ขัดข้อง กระทรวงที่ขอพระราชทานจึงส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งจะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้จะเป็นการขอพระราชทานตามคราวความชอบโดยไม่นำรวมไว้ขอพระราชทานประจำปี
        7. หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์ เป็นหน้าที่ของ กระทรวง ทะบวง กรม ที่ได้รับประโยขน์ หรือเกี่ยวข้องมากที่สุดเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้วายชนม์

<< กลับสู่หน้า ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์