ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศการเรียงลำดับขั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 14:49 น.

        ลำดับขั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ เรียงลำดับการขอพระราชทานตั้งแต่ชั้นตราเริ่มต้นไปจนถึงชั้นตราสูงสุด รวม 16 ชั้นตรา คือ

        ระดับชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
    - ชั้นที่ ๗ : เหรียญเงินมงกุฏไทย (ร.ง.ม.)
    - ชั้นที่ ๗ : เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)
    - ชั้นที่ ๖ : เหรียญทองมงกุฏไทย (ร.ท.ม.)
    - ชั้นที่ ๖ : เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)
    - ชั้นที่ ๕ : เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย (บ.ม.)
    - ชั้นที่ ๕ : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
    - ชั้นที่ ๔ : จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.)
    - ชั้นที่ ๔ : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
    - ชั้นที่ ๓ : ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)
    - ชั้นที่ ๓ : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
    - ชั้นที่ ๒ : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
    - ชั้นที่ ๒ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

        ระดับชั้นสายสะพาย
    - ชั้นที่ ๑ : ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
    - ชั้นที่ ๑ : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
    - ชั้นสูงสุด : มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
    - ชั้นสูงสุด : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

<< กลับหน้าความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์