ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศเครื่องราชฯอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 14:39 น.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร แบ่งเป็น ๗ ชั้น พระราชทานทั้งบุรุษ และสตรี ดังนี้
ชั้นที่  ๑       ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ.

ชั้นที่  ๒       ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ.

ชั้นที่  ๓       ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ.

ชั้นที่  ๔       จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ.

ชั้นที่  ๕       เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.

ชั้นที่  ๖       เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ร.ท.ภ.

ชั้นที่  ๗       เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ร.ง.ภ.

 

 

บุรุษ

สตรี

เครื่องหมายแพรแถบ
และเครื่องหมายที่ใช้
เป็นดุมเสื้อ

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

หลักเกณฑ์การขอพระราชทาน (นร ๐๒๐๗/ว ๑๑๒)
รายชื่อนิติบุคคลที่ประกาศกำหนดตามพระราชกฤษฏีกา
รายชื่อนิติบุคคลที่ประกาศกำหนดตามพระราชกฤษฏีกา
การลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน

ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศนียบัตร ฯ สำหรับผู้ได้รับพระราชทาน ตั้งแต่ชั้น บ.ภ. ขึ้นไป

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์
หลักเกณท์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรคุณากรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้กำหนดเป็น 
๒ ลักษณะ คือ

๑. กรณีมีผลงาน
๒. กรณีบริจาคทรัพย์สิน หรือ บริจาคเงิน

๑.กรณีมีผลงาน
๑. ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี นับแต่ได้ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งสุดท้าย
๒. ผลงานดีเด่น / เป็นบางอย่างควรแก่ การสรรเสริญและเป็นสาธารณประโยชน์
๓. กรณีฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือประเทศ
๔. โดยปกติให้เริ่มขอชั้น ร.ง.ภ. เว้นแต่กรณีมีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ อาจขอชั้นสูงขึ้น แต่ไม่เกินชั้น จ.ภ.
๕. บุคคลตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา

ชาวต่างประเทศ บ.ภ..ภ.
นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน (โอลิมปิกเกมส์, เวิลด์เกมส์,
เอเชี่ยนเกมส์, เอเชี่ยนแชมเปี้ยนชิป )
ร.ง.ภ..ภ.
บุคลากรโรงเรียนเอกชน บ.ภ.จ.ภ.
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน .ภ.ท.ภ.
นักวิจัยดีเด่น, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น, ศิลปินแห่งชาติ จ.ภ.


๒.กรณีบริจาคทรัพย์สินหรือบริจาคเงิน

ชั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทาน มูลค่าทรัพย์สิน
๑. ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๗. เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่เสนอขอพระราชทาน
กระทรวง ทบวง กรม และสภากาชาดไทย ที่ได้รับประโยชน์ หรือ เกี่ยวข้องมากที่สุด โดยต้องรับรองผลงาน หรือรายการบริจาค


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2014 เวลา 09:15 น.