ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศเครื่องราชฯอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 14:26 น.

        เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย(ตระกูลมงกุฎไทย)พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๑๒ มีชื่อเรีกว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย" และมีอักษรชื่อย่อตามลำดับชั้นตรา
        - ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
        - ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
        - ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณืมงกุฎไทย (ท.ม.)
        - ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
        - ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
        - ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
        - ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
        - ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)
        สำหรับพระราชทานแก่ผู้ทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรโดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับ ที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖<< กลับหน้า ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์