ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศเครื่องราชฯอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 09:37 น.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
        เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก (ตระกูลช้างเผือก) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ มีชื่อเรียกว่า " เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก " มีอักษรย่อ ตามชั้นตรา ซึ่งมี ๘ ชั้นตรา โดยแยกเป็นตรา ๖ ชั้น เหรียญ ๒ ชั้น ดังนี้
        - ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ม.ช.)
        - ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
        - ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
        - ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
        - ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
        - ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
        - ชั้นที่ ๖ เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)
        - ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)
        สำหรับพระราชทานแก่ผู้ทำความดีความชอบเป็นประโยชน์ แก่ ราชการหรือสาธารณชน ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. ๒๕๓๖

<< กลับหน้า ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 14:39 น.