ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศพิมพ์


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 1557

นางจินตนา เอี่ยมสอาด
รองผู้อำนวยการกอง
หมายเลขโทรศัพท์ 1557

นางเปรมยุดา วรฉัตร
รองผู้อำนวยการกอง
หมายเลขโทรศัพท์ 9470

นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย
รักษาราชการแทนหัวหน้างานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9521, 1557

นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1557

นางเปรมยุดา วรฉัตร
รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
ตำแหน่งบุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9470

นายสโรชา ศรีอภัย
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9522

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองกลาง
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9470

นางสาวนันทรัตน์ มาลัยพิพัฒน์
รักษาราชการแทนหัวหน้างานวินัยและนิติการ
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9411

นางสาวนัจพร ขามโนนวัด
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9411

นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9411

นางสาวจิตราภรณ์ สนจุมภะ
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 3130

นางสาวพุทธิดา ลิ้มมณีกิจ
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9411

นางจินตนา เอี่ยมสอาด
รักษาราชการแทนหัวหน้างานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1557

นายมานัต รัตนเนนย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9523, 1557

นางสาวธัญชนก วรจิตติ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ 1557
.

นางสาวพิมพร ริมสันเทียะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ 1557
.

นางมิลินธร พิลึก
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1557

นางนงนุช ภักดิ์จัตุรัส
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 1557

นางสาวศุภาวีร์ แก้วกูร
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1557