ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศพิมพ์


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 9411

นางจินตนา เอี่ยมสอาด
รองผู้อำนวยการกอง
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นางสาวกฤตยา วัชรติณณ์
รองผู้อำนวยการกอง
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นางเปรมยุดา วรฉัตร
รองผู้อำนวยการกอง
หมายเลขโทรศัพท์ 9407

นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย
รักษาราชการแทนหัวหน้างานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9521

นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นางเปรมยุดา วรฉัตร
รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
ตำแหน่งบุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9407

นายสโรชา ศรีอภัย
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองกลาง
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนหัวหน้างานวินัยและนิติการ
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1526

นางสาวนัจพร ขามโนนวัด
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9411

นางสาวนันทรัตน์ มาลัยพิพัฒน์
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9410

นางสาวจิตราภรณ์ สนจุมภะ
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9410

นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9410

นางสาวพุทธิดา ลิ้มมณีกิจ
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9410

นางจินตนา เอี่ยมสอาด
รักษาราชการแทนหัวหน้างานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นายมานัต รัตนเนนย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9523

นางสาวกฤตยา วัชรติณณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นางมิลินธร พิลึก
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นางนงนุช ภักดิ์จัตุรัส
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นางสาวศุภาวีร์ แก้วกูร
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นายศราวุธ ผาละศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9218

นางสาวพิมพร ริมสันเทียะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557