ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:33 น.

.............ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554
.............กองบริหารงานบุคคล จึงขอให้ข้าราชการ หรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ประสงค์จะยื่นแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด หรือที่เคยยื่นไว้แล้ว ประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด หรือจะเพิ่มจำนวนผู้รับบำเหน็จตกทอด (จากเดิมที่ระบุจำนวนได้ไม่เกิน 3 คน) ขอแบบการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดได้ที่กองบริหารงานบุคคล

.............เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
3. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนผู้รับบำเหน็จตกทอด)
4. ใบมอบฉันทะ เป็นผู้ดำเนินการยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดแทน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 15:35 น.