เมนูหลักการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 มีนาคม 2011 เวลา 10:19 น.

.............ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลในครอบครัว ขอให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลในครอบครัว ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 9 ชั้น 5
.............โดยให้กรอกคำขอเพิ่ม / ปรับปรุงข้อมูล ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(แบบ7127) ที่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล และแนบเอกสารประกอบ เพื่อจะได้ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล / บำเหน็จบำนาญ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของท่าน และบุคคลในครอบครัวในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล และเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ต่อไป โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม(แบบ 7127) ได้ที่ แบบฟอร์มต่างๆ ของกองบริหารงานบุคคล ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณศิวนาถ โทรศัพท์ 1503

.............เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 15:30 น.