ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศกองทุนพัฒนาบุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 15:30 น.

กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2554
การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551

 

 

ประกาศฯ เรื่อง สาขาวิชาขาดแคลนระดับปริญญาเอกที่จะได้การพิจารณาอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2555 :: 7 มิถุนายน 2555
คุณสมบัติ อัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับทุน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :: 24 สิงหาคม 2554
คุณสมบัติ อัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับทุน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :: 24 สิงหาคม 2554
สาขาวิชาขาดแคลนระดับปริญญาเอกที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2554 :: 27 มิถุนายน 2554
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนพัฒนาวิชาการ สำหรับเสนอผลการวิชาการ
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนการศึกษาของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์พิเศษตามสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และบุคคลภายนอก
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนการศึกษาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนการศึกษาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ
เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินในการร่วมฟังการบรรยายและการฝึกอบรม

 

ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 :: 5 สิงหาคม 2556
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประเภทบุคคลภายนอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 :: 5 สิงหาคม 2556
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 :: 20 พฤษภาคม 2556
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประเภทบุคคลภายนอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 :: 3 ตุลาคม 2555
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 :: 3 ตุลาคม 2555
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประเภทบุคคลภายนอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 :: 3 ตุลาคม 2555
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 :: 1 กรกฎาคม 2555
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประเภทบุคคลภายนอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 :: 1 กรกฎาคม 2555

 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ :: 5 กรกฎาคม 2555
หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การเพิ่มรายชื่อสถานพยาบาลตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนด :: 3 พฤษภาคม 2555
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ :: 26 กันยายน 2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 11:34 น.