ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศPDF พิมพ์ อีเมล

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ข้างหลังแบบฟอร์ม
.................... = เป็นแบบฟอร์ม pdf ที่สามารถกรอกข้อมูลผ่านหน้าเวบไซต์ และสั่งปริ้นท์ได้ โดยใช้โปรแกรม Internet Explorer
.................... = เป็นแบบฟอร์ม pdf ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลผ่านหน้าเวบไซต์ได้
.................... = เป็นแบบฟอร์มประเภท Microsoft Word

หมวดใบลา
1. ฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา
2. แบบฟอร์มใบลาสำหรับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
.....- แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว
.....- แบบใบลาพักผ่อน
3. แบบฟอร์มใบลาสำหรับคณะ
.....- แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว (ป่วยไม่เกิน 60 วัน/กิจไม่เกิน 30 วัน , ป่วยมากกว่า 60 วัน/กิจมากกว่า 30 วัน )
.....- แบบใบลาพักผ่อน (ไม่เกิน 10 วัน , เกิน 10 วัน , ลาไปต่างประเทศ )
.....- แบบใบลาไปถือศีลปฏิบัติธรรม (ไม่เกิน 7 วัน , เกิน 7 วัน )
4. แบบฟอร์มใบลาสำหรับสำนัก สถาบัน
.....- แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว (สำหรับ ผอ.สนอ. ลงนาม , สำหรับ รองอธิการบดี ลงนาม , สำหรับกองบริหารงานบุคคล , สำหรับ อธิการบดี ลงนาม )
.....- แบบใบลาพักผ่อน (สำหรับ ผอ.สนอ. ลงนาม , สำหรับ รองอธิการบดี ลงนาม , สำหรับกองบริหารงานบุคคล , สำหรับ อธิการบดี ลงนาม , ลาไปต่างประเทศ )
.....- แบบใบลาไปถือศีลปฏิบัติธรรม (ไม่เกิน 3 วัน , ไม่เกิน 7 วัน , เกิน 7 วัน )
5. แบบฟอร์มใบลาคลอดบุตร
6. แบบฟอร์มใบลาไปอุปสมบท
7. ใบลาออกจากราชการ , บัญชีมอบงาน
8. ใบลาไปต่างประเทศ (เอกสารแนวปฏิบัติในการดำเนินการ , เอกสารแนวปฏิบัติในการขอประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป )
.....- สำหรับไปราชการต่างประเทศ (แบบ ปท.1) (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word ) และสอนทดแทน (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word )
........+ แบบรายงานการไปราชการต่างประเทศ (แบบ ปท.2) (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word )
.....- สำหรับลากิจ/พักผ่อนไปต่างประเทศ ของบุคลากรสายสนับสนุน (แบบ ปท.3) (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word )
.....- สำหรับลากิจ/พักผ่อนไปต่างประเทศ ของบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ปท.4) (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word )
.....- ระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ (ไฟล์คู่มือการใช้ระบบ )
9. ใบลาช่วยเหลือภรรยาเลี้ยงดูบุตร
10. ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
11. ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
12. แบบขออนุญาตสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง (สำหรับคณะ , สำหรับสำนักและสถาบัน )

หมวดสวัสดิการบุคลากร
1. สวัสดิการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ )
.....- แบบกรอกฐานข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้สิทธิ "สวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา"
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
.....- ใบสมัคร (ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร )
.....- แบบเลือกการลงทุน

.....- แบบขอเปลี่ยนแผนการลงทุน
.....- แบบขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
.....- แบบแสดงความจำนงขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีสิ้นสมาชิกภาพ
3. กองทุนประกันสังคม
.....- แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในกรณีตาย
.....- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน
.....- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม (อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด ขูดหินปูน ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้)
.....- แบบเปลี่ยนสถานพยาบาล (สปส. 9-02)
4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
.....- แบบส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. เงินช่วยเหลือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากรณีออกจางานหรือเกษียณอายุราชการ
.....- แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือ

หมวดหนังสือรับรอง และบัตรประจำตัว
1. ฟอร์มรับรองการทำงาน (สำหรับกรณีลาออกแล้ว)
2. ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
3. แบบฟอร์มหนังสือรับรองผ่านสิทธิ ธนาคารกรุงไทย (สินเชื่อ)
4. แบบฟอร์มหนังสือรับรองผ่านสิทธิ ธนาคารกรุงไทย (กู้อเนกประสงค์)
5. แบบฟอร์มหนังสือรับรองผ่านสิทธิหักเงินเดือน ธนาคารออมสิน
6. แบบฟอร์มหนังสือรับรองผ่านสิทธิหักเงินเดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
7. ฟอร์มรับรองเงินเดือน
8. ฟอร์มรับรองภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการขอวีซ่า
9. คำร้องขอมีบัตรประจำตัว (สำหรับส่งคำร้องขอมีบัตรประจำตัวบุคลากรแบบออนไลน์)
.....- สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
.....สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
10. ฟอร์มขอหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (กรณีขอใช้ลาศึกษาต่อ)

หมวดประเมิน และสัญญาจ้าง
1. แบบประเมินระหว่างทดลองปฏิบัติงาน
.....- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
.....- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
2. แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
.....- สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
..... + พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
.....- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (โรงเรียนสาธิตฯ) 
.....- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
.....- ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน
3. แบบสัญญาจ้าง
.....- สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
.....- สัญญาจ้างพนักงานราชการ
.....- สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ
.....- สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน
.....- แบบคำขออนุญาตคัดสำเนาสัญญาจ้าง

หมวดอื่นๆ
- แบบฟอร์มการรับส่งมอบงานในหน้าที่ กองบริหารงานบุคคล
- แบบฟอร์มขอใช้บริการ กองบริหารงานบุคคล
- แบบฟอร์มคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
- แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร (ไฟล์ word )

หมวดข้าราชการที่ไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
1. แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
2. แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
3. แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการ ณ ต่างประเทศ
4. ข้อมูลสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส)

หมวดทุนพัฒนาบุคลากร
1. แบบขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)
2. แบบขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
3. แบบขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (สำหรับบุคคลภายนอก)
4. แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
5. แบบฟอร์มการรายงานการสำเร็จการศึกษา (เฉพาะบุคคลที่ใช้ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร)
6. แบบขออนุญาตเบิกเงินอุดหนุน (ค่าเทอม)
7. แบบขออนุญาตเบิกเงินค่าครองชีพ
8. เอกสารการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อเพิ่มเติม

หมวดผลงานทางวิชาการ
1. แบบขอรับการสนับสนุนการทำเอกสารประกอบการสอน
2. แบบขอรับการสนับสนุนการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
3. แบบขอรับเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ

หมวดสัญญาทุนพัฒนาบุคลากร
1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
.....1.1 สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
.....1.2 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ
2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
.....2.1 สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ในเวลาราชการ)
.....2.2 สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (นอกเวลาราชการ)
.....2.3 สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน) ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ
3. สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
4. สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับพนักงานราชการ
5. บุคคลภายนอก
.....5.1 สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับบุคคลภายนอก (ได้รับค่าครองชีพ)
.....5.2 สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับบุคคลภายนอก (ไม่ได้รับค่าครองชีพ)
6. สัญญาของพนักงานที่ลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
7. สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ปฏิบัติราชการในตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
8. สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
.....8.1 ภายในประเทศ
.....8.2 ภายนอกประเทศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2024 เวลา 15:51 น.