ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศพิมพ์

.............พระราชบัญญัติ

..................พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

..................พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

..................พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

..................พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

..................พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

..................พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

.............พระราชกฤษฎีกา

..................พ.ศ. 2535

พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

.............ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

..................พ.ศ. 2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

..................พ.ศ. 2552

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

..................พ.ศ. 2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

..................พ.ศ. 2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547

.............ระเบียบ/ประกาศกระทรวงการคลัง

..................พ.ศ. 2555

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

..................พ.ศ. 2554

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

..................พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548

.............ระเบียบ/กฎ/ประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

.............ระเบียบ/กฎ/ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ

..................พ.ศ. 2549

ประกาศกระทรวง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2549

..................พ.ศ. 2548

กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

..................พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

..................พ.ศ. 2538

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538

.............ระเบียบ/กฎ/ประกาศ ก.พ.

..................พ.ศ. 2564

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/ว9 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

.............ระเบียบ/กฎ/ประกาศ ก.พ.อ.

..................พ.ศ. 2565

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

..................พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

..................พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

..................พ.ศ. 2560

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

..................พ.ศ. 2558

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

..................พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556

ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556

..................พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555

..................พ.ศ. 2554

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

..................พ.ศ. 2552

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552

..................พ.ศ. 2551

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

..................พ.ศ. 2550

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

.............ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

..................พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

..................พ.ศ. 2555

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

..................พ.ศ. 2552

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

.............พ.ศ. 2566

ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

.............พ.ศ. 2563

ระเบียบฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

.............พ.ศ. 2560

ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2560

.............พ.ศ. 2559

ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาคณะ พ.ศ. 2559

.............พ.ศ. 2557

ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2557

........- ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงานสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2557

.............พ.ศ. 2556

ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนวิชาชีพในตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2556

.............พ.ศ. 2554

ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

.............พ.ศ. 2552

ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมและการจ่ายค่อตอบแทนแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2552 (บัญชีแนบท้ายประกาศ )

.............พ.ศ. 2551

ระเบียบฯ ว่าด้วย สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2551

ระเบียบฯ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2551

.............พ.ศ. 2548

ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2548

ระเบียบฯ ว่าด้วย การตรวจสุขภาพประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2548

.............พ.ศ. 2566

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดตั้ง การยุบเลิก และการบริหารหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2566

.............พ.ศ. 2565

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2565

.............พ.ศ. 2564

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2564

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2564

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2564

.............พ.ศ. 2562

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562

.............พ.ศ. 2560

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560

.............พ.ศ. 2559

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

........- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2559

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

........- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2556

.............พ.ศ. 2558

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบนอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

........- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบนอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

........- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

.............พ.ศ. 2556

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

.............พ.ศ. 2555

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลื่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2555

.............พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2554

.............พ.ศ. 2553

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2553

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

.............พ.ศ. 2552

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2552 (แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ )

.............พ.ศ. 2550

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2550

.............พ.ศ. 2549

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2549

.............พ.ศ. 2566

ประกาศฯ เรื่อง เงินช่วยเหลือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากรณีออกจากงานหรือเกษียณอายุราชการ

ประกาศฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2566

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทำสัญญาจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

.............พ.ศ. 2565

ประกาศฯ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจ้างและการเลื่อนค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

........- (ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจ้างและการเลื่อนค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการแสดงเจตนารมณ์การไม่รับและงดการให้ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

.............พ.ศ. 2564

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของพนักงานสายวิชาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษาและเงินการศึกษาเพื่อปวงชน) ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุน)

ประกาศฯ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตรต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง ระยะเวลาของการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

.............พ.ศ. 2563

ประกาศฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามประราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ประกาศฯ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศฯ เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ การรับรองทางราชการของมหาวิทยาลัยและเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ได้รับเงินเดือนจากงบเงินค่าบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) เป็นงบประมาณแผ่นดิน

.............พ.ศ. 2562

........- (ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

........- (ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยระบบสแกนลายนิ้วมือ พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ (peer reviewer) เพื่อรับรองคุณภาพก่อนการเผยแพร่

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

.............พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจ้าง และการเลื่อนค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.............พ.ศ. 2560

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของบุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

........- (ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2558

.............พ.ศ. 2559

ประกาศฯ เรื่อง บัตรประจำตัวบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน บุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การบริหารงานวิชาการ พ.ศ. 2559

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

........- ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

........- ประกาศฯ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปรับวุฒิการศึกษาและปรับอัตราค่าจ้าง เพิ่มวุฒิการศึกษา ตามวุฒิการศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การตัดโอนตำแหน่ง หรือการตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง และการเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559

........- ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

.............พ.ศ. 2558

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ

ประกาศฯ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขั้นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (ฉบับที่ 2)

........- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวังสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทผู้บริหาร

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน และข้อควรพิจารณาอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงาน

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักงานคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ (เพิ่มเติม)

.............พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และเงื่อนไขการจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภททั่วไป พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง การประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะทางการบริหารและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภททั่วไป พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินระหว่างทดลองปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2557

.............พ.ศ. 2556

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2556

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พ.ศ. 2556

ประกาศฯ เรื่อง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ

.............พ.ศ. 2555

ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการและการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2555

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามนโยบายของรัฐบาล

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดคุณวุฒิสาขาวิชาชีพขาดแคลน เพื่อการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง สาขาวิชาขาดแคลนระดับปริญญาเอกที่จะได้การพิจารณาอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

.............พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนดีเด่น

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะทางการบริหารและระดับที่คาดหวัง สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติ อัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับทุน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติ อัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับทุน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2554

.............พ.ศ. 2553

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและคุณสมบัติของการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สายสอน พ.ศ. 2553

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการของการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สายสนับสนุน พ.ศ. 2553

.............พ.ศ. 2550

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนพัฒนาวิชาการสำหรับเสนอผลงานวิชาการ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนการศึกษาของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง อาจารย์พิเศษตามสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และบุคคลภายนอก จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง ปรับตำแหน่งระดับลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนการศึกษา ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนการศึกษา ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายผู้สอน จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ

.............พ.ศ. 2548

ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินในการร่วมฟังการบรรยายและการฝึกอบรม จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หนังสือสำนักงานปลัด อว. ที่ อว 0209.5/ว1 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว เรื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0411.7/ว14 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ลงวันที่ 28 มกราคม 2565

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว370 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว718 เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปรับปรุงใหม่