ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1603/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1720/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1796/2566 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยกำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นั้น
.............บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง >>>
<<< ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน >>>
<<< ใบสมัคร >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2023 เวลา 16:18 น.