ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศการอบรมการเขียนประเมินค่างาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 11:17 น.

เอกสารประกอบการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

+ http://vpress.nrru.ac.th/personnel/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=92

แบบประเมินค่างาน

+ แบบขอรับการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง
+ แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
+ แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ข้อบังคับ
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562
ประกาศ
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 455/2557 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 750/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 502/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 503/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจำ ไม่มีบนเว็บอัพโหลดใหม่
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 602/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 410/2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 411/2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง เกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 183/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ 2)

ประเภททั่วไป

ข้อบังคับ
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562
ประกาศ
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 454/2557 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภททั่วไป
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 749/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภททั่วไป
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 503/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจำ ไม่มีบนเว็บอัพโหลดใหม่
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 392/2559 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง เกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 182/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 14:39 น.