ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศPDF พิมพ์ อีเมล

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการของกองบริหารงานบุคคล

26-28 สิงหาคม 2562 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ ปี 2562 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2 กรกฎาคม 2562 => โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา : การสอนแบบผสมผสาน ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36.02.06 ชั้น 2 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

30-31 พฤษภาคม 2562 => โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

12 มีนาคม 2562 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ.ฯ ปี 2560 (เกณฑ์ใหม่) ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (36.02.06) ชั้น 2 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

14-16 พฤศจิกายน 2561 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเขียนประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

29 สิงหาคม 2561 => โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและทบทวนการเขียนผลงานทางวิชาการ) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

20 สิงหาคม 2561 => โครงการอมรมปรับกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมในการทำงาน สร้างความภักดีต่อองค์กร (พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอยางสร้างสรรค์) ณ ศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

18-21 มิถุนายน 2561 => โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ (ค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ) ปี 2561) ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

31 พฤษภาคม 2561 => ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ ปี 2561 (ค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

13-15 ธันวาคม 2560 => โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (โครงการอบรมวิชาการสัญจร เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ