ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศPDF พิมพ์ อีเมล

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการของกองบริหารงานบุคคล

7 เมษายน 2566 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HR สัญจร เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการเขียนประเมินค่างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม 36.02.06 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 36) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7 เมษายน 2566 => โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings

1-3 มีนาคม 2566 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเข้าค่ายจัดทำผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงข้น ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

16 กุมภาพันธ์ 2566 => โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings

13-16 ธันวาคม 2565 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ ปี 2565 ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings

1 มิถุนายน 2565 => โครงการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2565 ADISORN On Stage Season 3 Beyond The University ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

11 พฤษภาคม 2565 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Individual Development Plan : IDP)” ณ ห้องประชุมสานักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

31 มีนาคม 2565 => โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564" ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

15-16 มีนาคม 2565 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สานพลังร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล" (NRRU Empowerment in Developing the Road to Excellence Under Good Governance ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บายโบนันซ่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

18 กุมภาพันธ์ 2565 => โครงการส่งเสริมและยกระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง "กฎหมายและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา" ณ ระบบชมสด Facebook Live NRRU Colleagues

11-12 กุมภาพันธ์ 2565 => โครงการสวัสดิการวัคซีนทางเลือกเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอบที่ 1 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

20 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2565 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง : Leadership in the Next Normal ณ ห้องประชุมอาคาร 35 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7 กุมภาพันธ์ 2565 => โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

13-14 ธันวาคม 2564 => โครงการตรวจ ATK ให้กับบุคลากรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงานแบบ Onsite ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9 ธันวาคม 2564 => โครงการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยุค New Normal ประจำปี 2564 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

22 พฤศจิกายน 2564 => โครงการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

6 สิงหาคม 2564 => โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

14 กรกฎาคม 2564 => โครงการอบรมเชิงวิชาการ “เรื่อง การจัดทำผลงานทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563” ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1-2 และ 15-16 กันยายน 2563 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเขียนประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 ชั้น 8 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

26-28 สิงหาคม 2562 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ ปี 2562 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2 กรกฎาคม 2562 => โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา : การสอนแบบผสมผสาน ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36.02.06 ชั้น 2 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

30-31 พฤษภาคม 2562 => โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

12 มีนาคม 2562 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ.ฯ ปี 2560 (เกณฑ์ใหม่) ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (36.02.06) ชั้น 2 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

14-16 พฤศจิกายน 2561 => โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเขียนประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

29 สิงหาคม 2561 => โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและทบทวนการเขียนผลงานทางวิชาการ) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

20 สิงหาคม 2561 => โครงการอมรมปรับกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมในการทำงาน สร้างความภักดีต่อองค์กร (พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอยางสร้างสรรค์) ณ ศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

18-21 มิถุนายน 2561 => โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ (ค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ) ปี 2561) ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

31 พฤษภาคม 2561 => ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ ปี 2561 (ค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

13-15 ธันวาคม 2560 => โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (โครงการอบรมวิชาการสัญจร เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ