ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศแบบฟอร์มประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 00:00 น.

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน และข้อควรพิจารณาอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงาน

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2560

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของบุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ กำหนดสมรรถนะ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก ประเภทวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก ประเภทผู้บริหาร

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะทางการบริหารและระดับที่คาดหวัง ประเภทผู้บริหาร

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทผู้บริหาร

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภททั่วไป

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

สายวิชาการ / ผู้บริหาร ผู้บริหาร สายสนับสนุน วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบสรุปการประเมินผล (ส.ป.1)

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม (ป.พ.1)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ป.ส.1)

แบบสรุปการประเมินผล (ส.ป.1)

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม (ป.พ.2)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ป.ส.2)

แบบสรุปการประเมินผล (ส.ป.1)

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม (ป.พ.3)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ป.ส.3)

หมายเหตุ :

=> แบบสรุปการประเมินผล (ส.ป.1) เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานจะต้องส่งคืนกองบริหารงานบุคคล

=> ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม (ป.พ.1) ข้อ ข. กรอกเฉพาะประเภทผู้บริหาร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 17:04 น.