ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศรายละเอียดสัญญาทุน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2013 เวลา 14:13 น.

รายละเอียดสัญญาทุน

.............เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์มขยายเวลาทุนสนับสนุนการศึกษา ฝ่ายหน่วยงานกองทุนพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาบุคลาการ กองบริหารงานบุคคล จึงขอแจ้งรายละเอียดสัญญารับทุนการศึกษาของบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังไฟล์ประกอบต่อไปนี้
.............1. ปริญญาเอก
.............2. ปริญญาโท
.............3. ปริญญาตรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 16:22 น.