ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 10:38 น.

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

<<< ตัวอย่างการจัดพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ของกองบริหารงานบุคคล เข้าสู่ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ >>>
<<< เปรียบเทียบตำแหน่งงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ >>>

ตำแหน่งประเภท วิชาการ (มาตรฐานฯ)

ศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)

รองศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)

อาจารย์ (มาตรฐานฯ)

ตำแหน่งประเภท บริหาร (มาตรฐานฯ, กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า (มาตรฐานฯ , มาตรฐานฯใหม่, กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (มาตรฐานฯ , มาตรฐานฯใหม่, กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ, กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

วิศวกรเครื่องกล (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่), กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

วิศวกรไฟฟ้า (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่), กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

วิศวกรโยธา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่), กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

สถาปนิก (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่), กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นิติกร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

บุคลากร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักวิชาการพัสดุ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักวิชาการสถิติ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักวิเทศสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักตรวจสอบภายใน (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักประชาสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักวิทยาศาสตร์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

วิศวกร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักวิชาการช่างศิลป์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักวิชาการศึกษา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

บรรณารักษ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักธรณีวิทยา (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ , ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ, กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

ภัณฑารักษ์ (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ , ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ, กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักวิจัย (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

เจ้าหน้าที่วิจัย (มาตรฐานฯ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักเอกสารสนเทศ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นักสังคมสงเคราะห์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

ครู (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ )

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

มัคคุเทศก์ (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

เจ้าหน้าที่งานจัดการส่วนหน้า (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

ครูการศึกษาพิเศษ (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

นักวิชาการศึกษาพิเศษ (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงาน )

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน )

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างภาพ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างพิมพ์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างศิลป์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างเขียนแบบ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

ช่างไฟฟ้า (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างเทคนิค (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ี (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน )

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน , กำหนดโดยมหาวิทยาลัย)

นายช่างโยธา (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างไม้ (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

ผู้ช่วยช่างทั่วไป (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

คนสวน (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

พนักงานประจำตึก (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

พนักงานรักษาความปลอดภัย (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

พนักงานขับรถยนต์ (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

พนักงานต้อนรับ (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

พนักงานบริการ (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

พนักงานประกอบอาหาร (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

ครูพี่เลี้ยง (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

พนักงานผลิตน้ำดื่ม (กำหนดโดยมหาวิทยาลัย )

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:24 น.