ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศขั้นตอนการดำเนินงาน พิมพ์
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 14:33 น.

 

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง หน่วยสรรหา 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างรายชั่วโมง
รายงานอัตราว่าง การออกจากราชการ

 

งานพัฒนาบุคลากร  งานพัฒนาผลงานวิชาการ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ งานทุนสนับสนุนเอกสารประกอบการสอน
งานกองทุนพัฒนาบุคลากร หน่วยวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
หน่วยศึกษาต่อและกองทุนพัฒนาบุคลากร  การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อเพิ่มเติม
การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร การชดใช้ทุนสนับสนุนการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันสัญญาให้ทุนการศึกษา

 

หน่วยกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ หน่วยนิติกรรมสัญญา
หน่วยคดี  หน่วยวินัยและจรรยาบรรณ 
หน่วยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 

ทะเบียนประวัติ MIS การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
การเลื่อนระดับ ปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิ การประกาศเกษียณ การเบิกจ่ายเงินเดือน (งบแผ่นดิน)
รายงานการเสียชีวิต รายงานเกษียณอายุราชการ

 

งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานประกันสังคม
กองทุนสวัสดิการ การประเมินความพึงพอใจบุคลากร
การทำงานระบบบำเหน็จ/บำนาญ  กบข., กสจ.

 

หน่วยธุรการและสารบรรณ หน่วยการเงิน พัสดุ
หน่วยประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสรรหาเพื่อรับโอน
จัดทำแผนของหน่วยงาน จัดทำรายงานแผน ผลการปฏิบัติงาน
งานประชุม การลา
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ การขอลาอุปสมบท
การขอปรับ/เพิ่มวุฒิการศึกษา (ข้าราชการ) การกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร
ออกคำสั่งผู้รักษาราชการแทน การขอหนังสือรับรอง
การขอไปราชการต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน
การรับรองเวลาราชการทวีคูณ การขอพระราชทานเพลิงศพ
หน่วยประกันคุณภาพ หน่วยสารสนเทศ
การขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร หน่วยประชาสัมพันธ์
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 16:09 น.