พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 340/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น ปรากฏผลการคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือก >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก >>>
<<< ใบสมัคร >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:06 น.