งานพัฒนาและฝึกอบรม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:12 น.

โครงการการคัดเลือกกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น

โครงการการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนดีเด่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำผลงานทางวิชาการ"

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำเอกสารประกอบการสอน ปีงบประมาณ 2554

ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 85 ผลงานวิชาการ

งานพัฒนาผลงานวิชาการ

งานกองทุนพัฒนาบุคลากร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 09:15 น.