แบบรายงานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 00:00 น.

เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ประกาศ ก.พ.อ.
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
--- (ยกเลิก) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551)

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- ข้อบังคับฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559)
--- (ยกเลิก) ข้อบังคับฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
--- (ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

 

แบบฟอร์มด้านภาระงาน
- แบบรายงานภาระงาน (ภาคปกติ) บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ไฟล์เวิร์ด ), (ไฟล์ PDF )

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 10:57 น.