ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศแบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
มากที่สุด
11  32.4%
มาก
11  32.4%
ปานกลาง
5  14.7%
น้อยที่สุด
4  11.8%
น้อย
3  8.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  34
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2011 เวลา 12:59 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 เวลา 09:22 น.