ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศแบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
น้อยที่สุด
15  32.6%
มาก
12  26.1%
มากที่สุด
11  23.9%
ปานกลาง
5  10.9%
น้อย
3  6.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  46
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2011 เวลา 12:59 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019 เวลา 20:52 น.