ผู้อำนวยการกอง


อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศแบบฟอร์มประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:08 น.

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2554

ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (รอบ 1 ต.ค. 54)

ประกาศฯ กำหนดสมรรถนะ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะทางการบริหารและระดับที่คาดหวัง ประเภทผู้บริหาร

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก ประเภทวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก ประเภทผู้บริหาร

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

สายวิชาการ / ผู้บริหาร ผู้บริหาร สายสนับสนุน วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป

แบบสรุปการประเมินผล (ส.ป.1)

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม (ป.พ.1)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ป.ส.1)

แบบสรุปการประเมินผล (ส.ป.1)

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม (ป.พ.2)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ป.ส.2)

แบบสรุปการประเมินผล (ส.ป.1)

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม (ป.พ.3)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ป.ส.3)

หมายเหตุ :

=> แบบสรุปการประเมินผล (ส.ป.1) เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานจะต้องส่งคืนกองบริหารงานบุคคล

=> ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม (ป.พ.1) ข้อ ข. กรอกเฉพาะประเภทผู้บริหาร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:12 น.