ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:19 น.

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ประจำปีการศึกษา 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554
ประจำปีการศึกษา 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553
หมายเหตุ : เป็นการนับตามรูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษา หมายเหตุ : เป็นการนับตามรูปแบบของ ก.พ.ร.

ประจำเดือนธันวาคม 2560  ประจำเดือนธันวาคม 2561
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
ประจำเดือนตุลาคม 2560  ประจำเดือนตุลาคม 2561 
ประจำเดือนกันยายน 2560  ประจำเดือนกันยายน 2561 
ประจำเดือนสิงหาคม 2560  ประจำเดือนสิงหาคม 2561 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 
ประจำเดือนมิถุนายน 2560  ประจำเดือนมิถุนายน 2561 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 
ประจำเดือนเมษายน 2560  ประจำเดือนเมษายน 2561 
ประจำเดือนมีนาคม 2560  ประจำเดือนมีนาคม 2561 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
ประจำเดือนมกราคม 2560  ประจำเดือนมกราคม 2561 

 

แยกตามปีการศึกษา แยกตามปีงบประมาณ รายชื่อบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 57
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 เวลา 10:22 น.