ผู้อำนวยการกอง


นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ
ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 14:19 น.

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ประจำปีการศึกษา 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554
ประจำปีการศึกษา 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553
หมายเหตุ : เป็นการนับตามรูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษา หมายเหตุ : เป็นการนับตามรูปแบบของ ก.พ.ร.

ประจำเดือนธันวาคม 2560  ประจำเดือนธันวาคม 2559
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ประจำเดือนตุลาคม 2560  ประจำเดือนตุลาคม 2559
ประจำเดือนกันยายน 2560  ประจำเดือนกันยายน 2559
ประจำเดือนสิงหาคม 2560  ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ประจำเดือนมิถุนายน 2560  ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ประจำเดือนเมษายน 2560  ประจำเดือนเมษายน 2559
ประจำเดือนมีนาคม 2560  ประจำเดือนมีนาคม 2559
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประจำเดือนมกราคม 2560  ประจำเดือนมกราคม 2559 

 

แยกตามปีการศึกษา แยกตามปีงบประมาณ รายชื่อบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 57
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2017 เวลา 16:14 น.