ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:19 น.

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ประจำปีการศึกษา 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554
ประจำปีการศึกษา 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553
หมายเหตุ : เป็นการนับตามรูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษา หมายเหตุ : เป็นการนับตามรูปแบบของ ก.พ.ร.

ประจำเดือนธันวาคม 2561  ประจำเดือนธันวาคม 2562
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ประจำเดือนตุลาคม 2561  ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประจำเดือนกันยายน 2561  ประจำเดือนกันยายน 2562
ประจำเดือนสิงหาคม 2561  ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ประจำเดือนมิถุนายน 2561  ประจำเดือนมิถุนายน 2562 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 
ประจำเดือนเมษายน 2561  ประจำเดือนเมษายน 2562 
ประจำเดือนมีนาคม 2561  ประจำเดือนมีนาคม 2562 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ประจำเดือนมกราคม 2561  ประจำเดือนมกราคม 2562 

 

แยกตามปีการศึกษา แยกตามปีงบประมาณ รายชื่อบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 57
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:02 น.