ผู้อำนวยการกอง


อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศพิมพ์


อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ -

นายสุชานนท์ โนนยะโส
รองผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 9411

นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย
หัวหน้างานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9521

นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นางเปรมยุดา วรฉัตร
หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
ตำแหน่งบุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9407

นางนงนุช ภักดิ์จัตุรัส
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นายสโรชา ศรีอภัย
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองกลาง
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นายสุชานนท์ โนนยะโส
หัวหน้างานวินัยและนิติการ
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1526

นางสาวนัจพร ขามโนนวัด
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9411

นางสาวนันทรัตน์ มาลัยพิพัฒน์
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9410

นางสาวจิตราภรณ์ สนจุมภะ
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9410

นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9410

นางสาวพุทธิดา ลิ้มมณีกิจ
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9410

นายมานัต รัตนเนนย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9523

นางสาวกฤตยา วัชรติณณ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นางจินตนา เอี่ยมสอาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นางมิลินธร พิลึก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นางสาวศุภาวีร์ แก้วกูร
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557

นายชัยวัฒน์ธนา รัตนศิริกรณ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9218

นางสาวกานดา วัชรินทร์รัตน์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ -

นางสาวพิมพร ริมสันเทียะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ 1503, 1557