ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศรับสมัครผู้บริหาร สนอ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2557 จึงออกประกาศการสมัครรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ
<<< ประกาศมหาวิทยาลัย >>>
<<< ใบสมัคร >>>