ผู้อำนวยการกอง


อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศแบบฟอร์มประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:08 น.

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน และข้อควรพิจารณาอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงาน

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ กำหนดสมรรถนะ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก ประเภทวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก ประเภทผู้บริหาร

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะทางการบริหารและระดับที่คาดหวัง ประเภทผู้บริหาร

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทผู้บริหาร

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภททั่วไป

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

สายวิชาการ / ผู้บริหาร ผู้บริหาร สายสนับสนุน วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบสรุปการประเมินผล (ส.ป.1)

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม (ป.พ.1)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ป.ส.1)

แบบสรุปการประเมินผล (ส.ป.1)

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม (ป.พ.2)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ป.ส.2)

แบบสรุปการประเมินผล (ส.ป.1)

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม (ป.พ.3)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ป.ส.3)

หมายเหตุ :

=> แบบสรุปการประเมินผล (ส.ป.1) เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานจะต้องส่งคืนกองบริหารงานบุคคล

=> ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม (ป.พ.1) ข้อ ข. กรอกเฉพาะประเภทผู้บริหาร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:12 น.