ผู้อำนวยการกอง


อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.............ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา โดยจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษา) อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ใบสมัคร >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2017 เวลา 16:33 น.