ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:04 น.

ปฏิทินการดำเนินการโครงการคัดเลือกกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่นประจำปี 2556

วัน เดือน ปี รายละเอียด หมายเหตุ
9 กันยายน 2556 การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ณ ห้องประชุม ดร. เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
9 กันยายน - 30 ตุลาคม 2556 รับสมัครกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่นเข้าร่วมโครงการ
1 - 15 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มงานส่งรายงานและเอกสารแสดงผลงานเพื่อการตรวจสอบ หากไม่ส่งตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
20 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มงานที่เข้ารับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน
29 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผลกลุ่มงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
2 - 7 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการเยี่ยมชมกลุ่มงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
20 ธันวาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบ

คู่มือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2556 

<<< ใบสมัคร >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2013 เวลา 10:41 น.