บุคลากรสำนัก พิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 


นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายไสว กันนุลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายสุชานนท์ โนนยะโส
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัช ตราชู
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางปนัดดา แก้วกูล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ

อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

นางอารีรัตน์ แก่นกลาง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายโกสินทร์ ชำนาญผล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ
ผู้อำนวยการกองกลาง

อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์สุธีรา เข็มทอง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรุณา เชิดจิระพงษ์
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

นางศิริวรรณ ติสันเทียะ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2016 เวลา 14:05 น.