การบริหารงานบุคคลระบบใหม่ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2011 เวลา 13:44 น.
พระราชบัญญัติ
› พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
› พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
› พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
› คำสั่งที่ 67/2554 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง (แนบท้ายคำสั่ง 67/2554 ) ... 10 ม.ค. 2554
ประกาศ ก.พ.อ.
› ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
› ประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
› ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
› ประกาศ กพอ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๓
› ประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
› ประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
› เอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศ กพอ.
› เอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศ กพอ.
› เอกสารแนบ ๓ ท้ายประกาศ กพอ.
› เอกสารแนบ ๔ ท้ายประกาศ กพอ.
› เอกสารแนบ ๕ ท้ายประกาศ กพอ.
› เอกสารแนบ ๖ ท้ายประกาศ กพอ.
› ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๓
› ประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
› ประกาศ กพอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กพอ. เรื่องการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ กพอ. รับรอง พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
› ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
› ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
› ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
› ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒
› ประกาศ กพอ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
› ประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก
› ประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง
› ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎ ก.พ.อ.
› กฎ กพอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
› กฎ กพอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓
› กฎ กพอ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
› กฎ กพอ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๓
› กฎ กพอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในต่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
หนังสือ ส.ก.อ.
› หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
› การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
› หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน
› แนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการปรับระบบบริหารงานบุคคล
› การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
อื่น ๆ
› การยกเลิกซีและปรับเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ตามมติ ครม. 21 กันยายน 2553
› มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
› มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร
› มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 14:48 น.