ข้าราชการพลเรือนยกเลิกระบบ "ซี"

 หนังสือการจัดตำแหน่งข้าราชการเข้าสายงานและระดับใหม่
 การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง (1)
 ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง (2)
 บัญชีการจัดตำแหน่งข้าราชการ