การจัดการความรู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 12:01 น.

การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2558
........ องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน
........ องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ "เทคนิคการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558
........ ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
คู่มือการปฏิบัติงาน (งานพิธีการ) "ด้านงบประมาณและการเงิน"
คู่มือการปฏิบัติงาน (งานพิธีการ) "ด้านงานพิธีการและประสานงาน"
คู่มือการปฏิบัติงาน (งานพิธีการ) "ด้านอาคารสถานที่"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อเตรียมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
........ เอกสารนำเสนอของวิทยากร
........ เอกสารนำเสนอของผู้เข้าอบรม กลุ่มที่ 1
........ เอกสารนำเสนอของผู้เข้าอบรม กลุ่มที่ 2
........ เอกสารนำเสนอของผู้เข้าอบรม กลุ่มที่ 4
ทฤษฏีการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
เทคนิคการประเมินองค์กรตนเอง โดยใช้ KMAT
รายงานจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2553(30 ก.ย. 2553) 
สรุป MINI UKM ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ  เวบบอร์ดสำหรับแสดงความคิดเห็น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2015 เวลา 15:50 น.