วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 16:26 น.

วิสัยทัศน์:     

      สำนักงานอธิการบดี  มุ่งมั่นให้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องตามระเบียบ  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

พันธกิจ  :      

 1. ให้บริการกับหน่วยงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ
 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 3. ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
 4. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นระบบ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถูกต้อง โปร่งใส  ฉับไว  เต็มใจให้บริการ  พัฒนางานอย่างมีระบบ

 แผนกลยุทธ์  :

         เป้าหมาย   ให้บริการที่ดี  มีประสิทธิภาพ  และถูกต้องตามระเบียบ

        กลยุทธ์        พัฒนาระบบงาน  ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 1. พัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ให้ตอบสนองในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว  ถูกต้อง

        แนวทาง       

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี
 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานของแต่ละกอง
 3. จัดทำแผนพัฒนากองระยะ 4 ปีในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาระบบงาน 
 4. จัดทำแผนปฏิบัติการรายปี
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปี  และปรับปรุงแผนพัฒนาระยะ 4 ปี

        แผนพัฒนา  :   

 1. ประชุม สัมมนาพัฒนาระบบงาน
 2. ส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนา
 3. ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
 4. จัดทำฐานข้อมูลระบบงานต่าง ๆ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2010 เวลา 09:44 น.