โครงสร้างองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 14:49 น.

สำนักงานอธิการบดี  แบ่งโครงสร้างเป็น 8 กอง, 1 สำนักงาน และ 1 โครงการจัดการกอง ดังนี้

  • กองกลาง
  • กองบริหารงานบุคคล
  • กองนโยบายและแผน
  • กองคลัง
  • กองพัฒนานักศึกษา
  • กองกิจการพิเศษ
  • กองวิเทศสัมพันธ์
  • กองประกันคุณภาพ
  • สำนักงานสถามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2015 เวลา 10:06 น.