สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภารกิจอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี  แจ้งภารกิจอธิการบดี  ดังนี้

11-14 ม.ค. 58 ร่วมการอบรมบริการงานวิจัยกับสำนักงานคลังสมอง ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ
13 ม.ค. 58 เวลา 10.00 น. พิธีแถลงข่าวเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558 ณ ห้องประชุม ดร. เศาวนิต เศาณานนท์
11-13 ม.ค. 58 อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนอธิการบดี
14 ม.ค. 58 เวลา 09.40 น. ประธานในพฺะีมอบธงแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์" ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว
15 ม.ค. 58 เวลา 17.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
16 ม.ค. 58 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรุงเทพฯ
14-16 ม.ค. 58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน รักษาราชการแทนอธิการบดี
17 ม.ค. 58 เดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
18 ม.ค. 57 เวลา 18.00 น. ร่วมงานแต่งงาน นางสาวกิตติมา กับ นายอิศริย์ เดชตานนท์ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ้ำซ้อนในบางรายการ  ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมายให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่นั้น
 


ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน (งานพิธีการ) "ด้านงบประมาณและการเงิน"

คู่มือการปฏิบัติงาน (งานพิธีการ) "ด้านงานพิธีการและประสานงาน"

คู่มือการปฏิบัติงาน (งานพิธีการ) "ด้านอาคารสถานที่"

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ใบสมัคร , แบบเลือกการลงทุน , ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร )

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554

 

แบบสำรวจความคิดเห็น

มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงสิ่งใด
 

ป้ายประชาสัมพันธ์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์