ราชภัฏโคราช จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เสริมความรู้สู่ความเป็นเลิศให้กับเยาวชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 02:51 น.

ราชภัฏโคราช จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เสริมความรู้สู่ความเป็นเลิศให้กับเยาวชน


.............เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.............โดยมี ดร.บุษราคัม ป้อมทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 103 คน
.............การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจในการเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยการสอนการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง มีทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 03:01 น.