แบบฟอร์มดาวน์โหลด พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 07:53 น.

งานธุรการ
- ใบขออนุญาตส่งเอกสารทางโทรสาร
- ใบนำส่งเอกสารทางโทรสาร
- บันทึกขออนุญาตโทรศัพท์/ส่งโทรสาร ไปต่างประเทศ

งานอาคารสถานที่
- บันทึกขอรับบริการอาคารสถานที่
- แบบฟอร์มการยืมสิ่งของ
- แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมลิฟท์

งานยานพาหนะ
- แบบขอใช้รถยนต์ 
- แบบขอใช้รถยนต์เพื่อเป็นสวัสดิการ 
- แบบขออนุญาตใช้รถบัสปรับอากาศ 

งานพัสดุ
- ใบเบิกพัสดุ
- ใบเสนอราคา
- ใบตรวจสภาพครุภัณฑ์ก่อนจ้างซ่อม

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 02:32 น.