คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลายผ้าและการทอผ้าไหม" สู่ชุมชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 03:21 น.

คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลายผ้าและการทอผ้าไหม" สู่ชุมชน

.............เมื่อวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2557 คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การออกแบบลายผ้าและการทอผ้าไหม ปีงบประมาณ 2557 ณ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.บุษราคัม ป้อมทอง รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี นายยุทธนา ตอสกุล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมลงพื้นที่
.............โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมีบ้านห้วยทราย ได้ดำเนินโครงการเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบลายผ้าและการทอผ้าไหม โดยมีคุณนุวัฒน์ พรมจันทึก และคุณคุณกร พลสินธุ์ จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เป็นวิทยากร
.............ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ส่งเสริมให้หมู่บ้านหรือชุมชนนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีชีวิตในแต่ละชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้หมู่บ้านหรือชุมชนเป็นต้นแบบ/ตัวอย่างในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียงต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 03:33 น.