กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
อบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 00:00 น.

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมตะโกราย อาคาร 23 ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารอเนกประสงค์ โดยมี ผศ.คมกฤช ตรีสินธุรส เป็นประธานในการอบรม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ซึ่งในการอบรมได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย สอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ และสอนการใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น เป็นต้น

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 1038/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 06:52 น.
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา