กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 00:00 น.

        เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน ประเทศชาติกำลังประสบปัญหาด้านพลังงานซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติ ซึ่งอาจทำให้ส่งผลกระทบด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและลดภาระจากผลกระทบดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
        1. กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยต้องมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมมือกัน ในการหาแนวทางอนุรักษ์พลังงาน และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
        2. พัฒนาระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        3. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
        4. สร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 441/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 175/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2011 เวลา 03:10 น.
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา