กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ภาระงาน งานเลขานุการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 08:25 น.

ภาระงาน / หน้าที่
        - งานเลขานุการและงานช่วยอำนวยการของผู้บริหาร
        - งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบ MIS ในงานจัดซื้อจัดจ้าง
        - ระบบงานสารบรรณ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
        - การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเลขานุการ
        - งานประกันคุณภาพ
        - ยุทธศาสตร์ของงานเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
        - ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 08:29 น.
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา