กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) ของงานธุรการและสารบรรณ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 08:19 น.

ผังและขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) ของงานธุรการและสารบรรณ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-Document)

คำอธิบายขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ)
        1. ผู้เกี่ยวข้องลงรับเอกสารในเล่มลงรับบันทึกข้อความ
        2. ธุรการนำเสนอผู้บริหารตามสายงานเพื่อลงนาม
        3. ธุรการเช็คเรื่องออกในเล่มบันทึกข้อความ
        4. Scan เอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ลงจ่ายเอกสารในเล่มให้ผู้เกี่ยวข้อง
        5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเอกสาร

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 08:14 น.
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา