กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการภายนอกของงานธุรการและสารบรรณ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 08:12 น.

ผังและขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการภายนอกของงานธุรการและสารบรรณ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-Document)

คำอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
        1. หนังสือราชการจากภายนอกรับเข้าที่งานธุรการ
        2. งานธุรการลงรับเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
        3. นำเสนอผู้บริหารเพื่อลงนาม
        4. นำเรื่องที่ผู้บริหารลงนาม / อนุมัติเรียบร้อยแล้ว เช็คเรื่องออกจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
        5. งานธุรการส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) / เอกสารบางประเภทนำจ่ายในเล่มโดยตรง
        6. เอกสารที่ส่งผ่านระบบส่งถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 08:15 น.
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา