กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ราชภัฏโคราช ระดมสมองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 03:04 น.

ราชภัฏโคราช ระดมสมองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

.............เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ร่วมกับ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม
.............ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยคุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฏิ์ กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อินเทอนัลออดิท เซอร์วิส จำกัด อีกทั้งยังมีการอภิปรายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Work Shop) การนำเสนองานควบคุมภายในของแต่ละกลุ่ม (Presentation) พร้อมด้วยการรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร
.............การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการ ตลอดจนกระบวนการการประเมินและบริหารความเสี่ยง สามารถนำผลการประเมินความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองให้มีคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา